V Wojewódzka Senioriada 9 lipca!

Wtorek, 14 Czerwiec 2022

REGULAMIN V WOJEWÓDZKIEJ SENIORADY LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH SKARSZEWY, 9 lipca 2022 r.


1. CEL
*popularyzacja rekreacji i sportu masowego wśród seniorów z kategorii 55;
* integracja aktywnych seniorów z różnych stron województwa pomorskiego;
* rywalizacja sportowa z zachowaniem zasad Fair Play;
* wyłonienie mistrzów seniorady w kategorii indywidualnych 55+, 65+ i 75+;
* promocja aktywnego trybu życia seniorów;


2. ORGANIZATORZY
* Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gdańsk; www.lzs-pomorski.pl / www.facebook.com/pomorskielzs
* Urząd Miasta i Gminy Skarszewy;
* Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach;
www.gosirskarszewy.pl 
* Skarszewskie Centrum Sportu;
Wydarzenie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku

PARTNERZY
* Rada Gminna Zrzeszenia LZS w Skarszewach;
* OSP Skarszewy;
* KS Wietcisa Skarszewy;
* Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach;
* Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

3. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW
* 9 lipca 2021r. (sobota) w Skarszewskim Centrum Sportu ( tereny wokół).
* przyjazd zawodników i grup zorganizowanych – godz. 900
* uroczyste otwarcie – godz. 930
* planowane zakończenie – godz. 1430


4. ZGŁOSZENIA
* warunkiem przyjęcia do zawodów jest przesłanie zgłoszenia zawodników do dn. 05.07.2022 r.
– na adres e-mail: gosir@skarszewy.pl lub zgłoszenie telefoniczne 58 588 07 00 / 519-482-100
* każda/y zawodnik/czka zobowiązany/a jest dostarczyć w dniu zawodów organizatorom
potwierdzenie z własnoręcznym podpisem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu
w konkurencjach sportowych (druki będą dostępne na miejscu!!


5.KONKURENCJE SPORTOWE i SPOSÓB ICH ROZGRYWANIA

Rywalizacja sportowa odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych rocznik 1967 – 1958,
1957 – 1948 oraz 1947 i starsi (75+). Zawodnicy rywalizować będą z podziałem na płeć.

Do określonej kategorii zalicza się uczestnika, który osiągnął w/w kategorię wieku w przed dzień
zawodów tj. 09.07.2022 r. UWAGA! Nieprawidłowe zgłoszenie zawodnika do kategorii skutkować
będzie dyskwalifikacją. Z tego względu należy przy zgłoszeniu podać datę urodzenia uczestnika.
Każdy z uczestników seniorady może wziąć udział w maksymalnie dwóch konkurencjach z
poniższej listy !!!


* Bieg na 50 metrów z przeszkodami kobiet i mężczyzn ze startu niskiego (nawierzchnia
trawiasta) – bez biegów eliminacyjnych – czas decyduje o miejscu w danej kategorii
wiekowej. Przeszkodami w biegu będą: niskie płotki oraz pachołki.


* Rzut ringiem – 5 kółek ringo (pięć pachołków na które wrzucamy ringo) z odległości 3,5
metra (o miejscu decyduje suma punków – przy równej ilość punktów (przeprowadzone
zostaną dogrywki wraz z wydłużeniem odległości rzutów)


* Slalom z piłkami do piłki nożnej na czas – zawodniczka/zawodnik pokonuje dystans ok. 30
metrów z piłką prowadząc ją stopą między pachołkami, następnie z odległości 6 metrów
oddaje strzał do pustej bramki od unihokeja, po celnym strzale biegnie na linie startu bez
omijania pachołków i wykonuje to samo z drugą piłką. Jeśli strzał na bramkę był niecelny
powtarza strzał do skutku. Liczy się czas wykonania zadania


* Rzut piłką lekarską (za siebie, przez plecy, nad głową) – kobiety rzucają piłką o wadze 2 kg,
mężczyźni 3 kg. Każdy uczestnik oddaje trzy rzuty, po czym najdłuższy rzut jest mierzony i
zapisywany przez sędziów


* Rzut lotką do celu– uczestnicy oddają 8 rzutów lotkami do tarczy z odległości 3,5 metra.
Suma punktów decyduje o zajętym miejscu. W przypadku jednakowej ilości punktów
zarządza się dogrywkę między zainteresowanymi zawodnikami z miejsc I- III w danej
kategorii.


* Marsz Nordic Walking – przeprowadzony na dystansie około 2 km – tereny koło hali ze
startu wspólnego


* Tenis stołowy – system rozgrywek uzależniony od ilości zawodniczek/-ów. Przy stołach
tenisowych punkty liczą sobie zawodnicy, ewentualnie pozostali seniorzy. Zawodnicy
przywożą własne rakietki do tenisa.


* Rzut kulami boule do celu Zawodnik ma za zadanie oddać rzuty metalowymi kulami o
średnicy od 70,5-80mm i wadze od 650-800g. oraz drewnianą kulką zwaną „świnką” o
średnicy 300 mm. Kule rzuca się z kręgu o średnicy 35-50 cm wyznaczonego na ziemi nie
odrywając stóp podczas rzutu. Celem gry jest umieszczenie swoich kul jak najbliżej świnki,
która jest oddalona na odległości 6 -10m (świnkę rzuca pierwszy zawodnik lub zawodniczka
wylosowany/a w konkursie. Następnie przystępuje wyrzucenia 4 kul w kierunku „świnki”. Do
konkursu zaliczone będą dwie najbliższe kule względem świnki. Zwycięzcą konkurencji
zostaje uczestnik/uczestniczka której suma odległości dwóch kul do świnki jest najmniejsza.
Po wyrzuceniu ostatniej kuli komisja sędziowska przystępuje do mierzenia odległości
najlepszych rzutów. Uwaga oderwanie nóg podczas rzutu, przekroczenie okręgu będzie
traktowanie jako rzut „spalony”- nieważny!

Godziny rozpoczęcia poszczególnych konkurencji uzależnione od ilości uczestników. Każdy uczestnik
seniorady otrzyma od organizatorów numer startowy, który będzie nosił na piersi w czasie zawodów.

KONKURENCJE BĘDĄ ROZGRYWANE NA TERENIE SKARSZEWSKIEGO CENTRUM
SPORTU, A W PRZYPADKU ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH ZOSTANĄ
ROZEGRANE NA HALI SPORTOWEJ. KAŻDY Z UCZESTNIKÓW MUSI
PRZESTRZEGAĆ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA HIGIENY.

6. ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacyjne – opłaty sędziowskie, nagrody i pamiątkowe medale za udział w zawodach,
opiekę medyczną i obsługę techniczną zapewniają organizatorzy. Zawodnicy są ubezpieczeni od NW
Koszty dojazdu pokrywają sami zawodnicy, stowarzyszenia, kluby seniora, gminy, itd.


7.NAGRODY
Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal za udział w senioradzie. Pierwszych trzech
zawodników w każdej kategorii i każdej konkurencji otrzymuje dodatkowe duże medale za zajęte
miejsca. Zwycięzcy każdej konkurencji w każdej z kategorii otrzymują pamiątkowe pucharki.
Nagrody nie odebrane w dniu zawodów, przepadają na rzecz organizatora. Uczestnicy seniorady
otrzymają od organizatora los, który po dekoracji i zakończeniu zawodów brał będzie udział
w losowaniu nagród niespodzianek przygotowanych przez organizatora


8.UWAGI KOŃCOWE
Zawody sędziują pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach oraz zawodnicy
Klubu Sportowego Wietcisa. Każdy zawodnik musi posiadać strój sportowy i miękkie obuwie (bez
kolców). W przypadku zgłoszonych protestów weryfikacja zawodników przeprowadzona będzie na
podstawie dokumentów tożsamości zawodników (każdy uczestnik musi posiadać dowód osobisty
ewentualnie inny dokument tożsamości z aktualną fotografią). Prawo do ostatecznej interpretacji
niniejszego regulaminu zastrzega sobie organizator. Zgłoszenie do seniorady oznacza akceptację
niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz udostępnianie informacji zawodów. Wyrażenie zgody na
wykorzystanie wizerunku do celów promocji i marketingu przez GOSiR w Skarszewach. Na miejscu
zawodów czynne będą punkty gastronomiczne, gdzie będzie można zakupić kawę, herbatę, ciasto lub
słone przystawki – swoje stanowiska będą miały panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Po zakończeniu
seniorady nastąpi losowanie nagród niespodzianek.


Ze sportowym pozdrowieniem w imieniu współorganizatorów
Jan Trofimowicz
Z-ca Prezesa Pomorskiego Zrzeszenia LZS
Więcej informacji – tel. 508-738-161

Przekaż nam 1% podatku